[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
แผนพัฒนาบุคคลากร สรุปคะแนนผลการประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาบุคคลากร รายงานผลการอบรมหลักสุตร"เหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ 2563
แผนพัฒนาบุคคลากร ข้อตกลงปฏิบัติราชการ ปี 2563
แผนพัฒนาบุคคลากร ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาบุคคลากร ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
แผนพัฒนาบุคคลากร ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาบุคคลากร แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแคนดง
แผนพัฒนาบุคคลากร ข้อบังคับเทศบาลตำบลแคนดง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
แผนพัฒนาบุคคลากร แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2563
แผนพัฒนาบุคคลากร แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>